Reglement
 
ALGEMEEN 1. De competitie is in eerste instantie opgezet voor de gezelligheid.
2. De aanvoerders zijn verantwoordelijk voor het leveren van spelerfoto's en een teamfoto.
3. EHBO-materialen zijn bij de zaalleiding verkrijgbaar.
4. De wedstrijden duren maximaal 1 uur met een maximum van 4 sets.
5. Alle deelnemers aan de bedrijfscompetitie dienen op de hoogte te zijn van dit reglement.
 
SPEELZAAL/SPEELVELDEN 1. De wedstrijden worden gespeeld in sporthal "CALLUNA".
Herderlaan 51 te Ermelo, telefoon 0341-554244.
2. De kleedkamers zijn een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd open.
3. Gebruik de kleedkamers overeenkomstig de bordjes op de deuren.
4. Indeling velden:
_ Veld 1 links (gezien vanuit de kleedkamers / tribune) voor poule C.
_ Veld 2 in het midden voor poule B.
_ Veld 3 rechts (gezien vanuit de kleedkamers / tribune) voor poule A.
5. Het bestuur zal er voor zorgen dat de velden tijdig speelklaar klaar zijn, zodat de wedstrijden op tijd kunnen beginnen.
6. Na afloop van de laatste wedstrijdronde dienen de betrokken teams de velden gezamenlijk weer op te ruimen.
 
 
SPEELGERECHTIGDE TEAMS 1. Het is verboden om spelers die niet officieel in een van de teams zitten, mee te laten spelen!
2. Ieder deelnemend team dient uiterlijk 2 weken voor de start van de competitie veranderingen in de spelerslijst aan de wedstrijdleiding te hebben gestuurd.
Er is geen maximum aan het aantal op te geven personen.
3. De lijst met speelgerechtigde personen moet bestaan uit de navolgende gegevens per persoon; Naam, telefoonnummer (privé en/of mobiel) een emailadres en een (digitale) foto. Tevens een akkoord dat (alleen) naam, foto, teamnaam en speeldata op site komen.

N.B.; Telefoonnummer en emailadres worden niet op de site vermeldt.
4. Een team verbindt zich om gedurende de gehele competitie deel te blijven nemen aan de bedrijfscompetitie. Dat willen zeggen vanaf de najaarscompetitie (beginnend ca. augustus) tot en met de voorjaarscompetitie (eindigend ca. juni volgend op de genoemde maand augustus).
Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk.
5. Maximaal 1 keer in de voorjaarscompetitie en maximaal 1 keer in de najaarscompetitie is een team gerechtigd te spelen met minimaal 3 eigen spelers/speelsters. Dit moet echter wel gemeld worden bij de wedstrijdleiding. De andere wedstrijden dienen met minimaal 4 eigen spelers gespeeld te worden.
Het team kan in dat geval uitgebreid worden met maximaal 2 gastspelers of gastspeelsters.
6. Indien tijdens de wedstrijd (gespeeld op basis van punt 5 van dit onderdeel van het reglement) een vierde eigen speler komt, mag deze meespelen en de reservespelers of speelsters mogen blijven staan, zolang het totaal aantal spelers niet boven de 6 uitkomt.
Deze wedstrijd wordt echter wel gezien zoals de opstelling was bij aanvang van de wedstrijd, dus deze wedstrijd wordt gekenmerkt als een wedstrijd met 3 eigen spelers of speelsters (hetgeen maximaal 1x in de voorjaarscompetitie en 1x in de najaar competitie mag voorkomen).
7. De invallers moeten uit een lagere poule komen, dan de poule waar ze gaan invallen.
Bij poule A mogen de invallers uit poule B en C komen; bij poule B mogen de invallers uitsluitend uit poule C komen en bij poule C mogen de invallers uitsluitend uit poule C komen.
8. Indien gedurende de wedstrijd een eigen lid van het team alsnog komt om mee te spelen, dient deze in te vallen in de plaats van een gastspeler / gastspeelster en niet van een eigen speler of speelster, behalve wanneer een eigen speler of speelster geblesseerd is.
9. Indien er met 1 of 2 gastspelers wordt gespeeld, mag het totaal aantal spelers in het team nooit meer zijn dan 6.
10. De wedstrijd is verloren met 4-0, met als stand 4 x 25-0 in het nadeel van de partij die:
a. Niet is komen opdagen.
b. Die zich te laat (of niet) heeft afgemeld.
c. Die 3 of minder eigen spelers of speelsters heeft, m.u.v. artikel 5 speelgerechtigde teams.
11. Indien een team op het aanvangstijdstip niet speelklaar is, dan heeft dit team de eerste set met 25-0 verloren.
12. Indien dit team na 10 minuten nog niet speelklaar is, dan is de wedstrijd met 4-0 verloren (met als setstanden 4 maal 25-0); een en ander ter beoordeling van de wedstrijdleiding.
13. Voorafgaande de wedstrijd dient er overleg te zijn met de wedstrijdleiding, tegenpartij en scheidsrechter, wanneer een team niet kan voldoen aan hetgeen bepaald is in dit reglement. Dit zal moeten worden aangetekend op de uitslagenlijst.
14. Het is niet mogelijk om tijdens de loop van de voorjaarscompetitie of in de loop van de najaar competitie als speler van team te veranderen.
15. Een speler mag van team veranderen aan het einde van een competitiedeel, mits hij of zij dit tijdens het voorafgaande competitiedeel heeft aangegeven aan de wedstrijdleiding.
 
NIEUWE SPELER/SPEELSTER
16. Er bestaat geen minimumleeftijd voor de spelers / speelsters die willen deelnemen aan de bedrijfscompetitie.
17. Een nieuwe speler/speelster is gerechtigd uit te komen in een team, indien:
a. De wedstrijdleiding minimaal 24 uur voorafgaande een competitiewedstrijd is ingelicht.
b. De gegevens van het nieuwe lid schriftelijk zijn doorgegeven aan de wedstrijdleiding.
c. De administratiekosten voor het nieuwe lid ad €10,- dienen voorafgaande de wedstrijd waaraan deze speler / speelster deel gaat nemen, te zijn voldaan.
De administratiekosten zijn uitsluitend van toepassing indien het nieuwe lid wordt aangemeld 1 maand na aanvang van de competitie.
d. De speler niet uitkomt voor een ander team van deze competitie.
18. Wanneer er nog maar 2 wedstrijdronden te gaan zijn van een competitiehelft mogen er geen nieuwe leden worden aangemeld.
 
 
BIJDRAGE TEAMS 1. De competitiebijdrage wordt voor aanvang van het seizoen vastgesteld.
2. De bijdrage aan de bedrijfscompetitie dient direct na eerste verzoek hiertoe voldaan worden aan de penningmeester van de bedrijfscompetitie.
3. Bij niet of niet op tijd betalen van de bijdrage, zal het bestuur maatregelen nemen, afhankelijk van de omstandigheden. Dit kan zijn in de vorm van verliespunten of in de vorm van uitsluiting aan de competitie.
 
 
SCHEIDSRECHTER/TELLER 1. Bij de competitie-indeling staat per wedstrijd aangegeven welk team voor een scheidsrechter en een teller moet zorgen.
2. Indien een scheidsrechter niet of niet tijdig op komt dagen, dan heeft de wedstrijdleiding het recht om het team van die scheidsrechter 1 wedstrijdpunt in mindering te brengen.
3. De scheidsrechter en teller ontvangen ieder een consumptiebon.
 
REGELS VOOR SCHEIDSRECHTER EN TELLER
4. De scheidsrechter moet controleren of de wedstrijdbal, het wedstrijdformulier, een pen en een scheidsrechtersfluit op het betreffende veld aanwezig is.
5. Na afloop van de wedstrijd dient de scheidsrechter en/of de teller:
a. De setstanden op het wedstrijdformulier te controleren.
b. Het wedstrijdformulier niet alleen door de aanvoerders/aanvoersters van beide teams te laten tekenen, maar ook zelf te ondertekenen.
c. De wedstrijdbal, het wedstrijdformulier, de pen en het scheidsrechter fluitje moet aan de volgende scheidsrechter worden overgedragen of na de laatste wedstrijd te worden ingeleverd bij de wedstrijdleiding.
d. Bij verhindering van de scheidsrechter / teller dient het team voor vervanging te zorgen EN dit uiterlijk 2 dagen van tevoren te melden bij de wedstrijdleiding!
 
RICHTLIJNEN VOOR DE SCHEIDSRECHTER
6. a. Er dient gespeeld te worden te worden volgens de richtlijnen die bij het punt: belangrijkste wedstrijdregels van dit reglement staan aangegeven.
b. Indien een en ander niet vermeld staat in deze regels, dan worden de normen die door de NeVoBo zijn opgesteld, aangehouden.
c. Bij het fluiten dienen de scheidsrechters zich te realiseren dat bij de bedrijfsvolleybalcompetitie met andere intenties wordt gespeeld dan in een reguliere competitie.
d. De scheidsrechters dienen ook rekening te houden met de poule waarin men speelt. Zo zullen de regels in poule A strenger worden gehanteerd, dan in poule C.
e. Indien een speler zich niet 'netjes' gedraagt en de scheidsrechter vindt het te ver gaan, kan de scheidsrechter die speler voor de rest van de set uit het veld zetten.
De daaropvolgende set (indien aanwezig) mag deze speler weer meespelen. Misdraagt deze speler zich weer, dan heeft de scheidsrechter het recht deze speler voor de rest van de wedstrijd te verwijderen.

Een en ander dient op het formulier (dat bij het wedstrijdformulier zit) ingevuld en ondertekend te worden.
 
 
WEDSTRIJD-PROGRAMMA 1. Het wedstrijdprogramma zal op de website www.benrvolleybal.nl worden getoond.
2. Ook de wedstrijdreglementen zijn na te lezen op de website, zoals onder 1. staat vermeld.
3. De aanvoerder/aanvoerster van ieder team is er voor verantwoordelijk dat iedere deelnemer/deelneemster van zijn/haar team op de hoogte is van de reglementen en van het wedstrijdprogramma.
 
 
WAT TE DOEN BIJ AFZEGGINGEN VAN DE WEDSTRIJD 1. Als een team door wat voor reden dan ook een wedstrijd wil afzeggen, moet de wedstrijdleiding minimaal 48 uur voor aanvang van de wedstrijd worden geïnformeerd.
2. Het team dat de wedstrijd afzegt dient de wedstrijdleiding hiervan op de hoogte te brengen. De wedstrijdleiding zorgt er vervolgens voor dat de tegenstander en de scheidsrechter op de hoogte worden gebracht.
3. Het team dat afzegt blijft verplicht om voor een scheidsrechter/teller te zorgen, indien het hiervoor is ingeroosterd.
Wanneer hiervoor een vervanger is gevonden, dient men de wedstrijdleiding hiervan op de hoogte te brengen.
4. Indien dit laatste niet is gebeurd en de scheidsrechter / teller komt niet opdagen, dan heeft de wedstrijdleiding het recht om het team van de betreffende scheidsrechter 1 wedstrijdpunt in mindering te brengen.
 
VERZETTEN VAN EEN WEDSTRIJD  
1. Het verzetten van een wedstrijd is NIET mogelijk!
 
 
BELANGRIJKSTE WEDSTRIJDREGELS: Er wordt gespeeld volgens onderstaande regels. Indien een regel hieronder niet genoemd wordt, gelden de NeVoBo-regels.
1. Indien er discussie omtrent de regels ontstaat, is de beslissing van de wedstrijdleiding doorslaggevend.
2. De wedstrijden worden gespeeld volgens het "rally-point" systeem (iedere rally resulteert in een punt voor een van beide teams).
3. De wedstrijd bestaat uit maximaal 4 sets. Per set dient er een verschil te zijn van 2 punten. Echter bij de stand 27-26 is de set beëindigd en is in dit geval het verschil van 2 punten niet noodzakelijk. Indien de 4e set niet gespeeld kan worden krijgen beide teams een half punt.
4. Per gewonnen set wordt 1 wedstrijdpunt toegekend.
5. De speeltijd is 1 uur.
6. Indien na 60 minuten de wedstrijd nog niet afgelopen is, geldt het navolgende:
a. Indien er slechts 3 sets zijn gespeeld, dan krijgt elk team voor de niet gespeelde 4e set een half punt.
b. Indien een set (de 3e of 4e) slechts gedeeltelijk is gespeeld, dan geldt de stand op het moment dat de zoemer gaat.
(Let op: als er een rally bezig is ten tijde van de zoemer, dan geldt de stand die op dat moment op het telbord staat. Er wordt dus na de zoemer geen punt meer toegevoegd aan de stand!)
7. Time-outs zijn niet toegestaan.
8. Het is mogelijk om op de opslagplaats in te draaien.
9. Per set mag er één wissel plaats vinden. Het betreft een "eigen" teamspeler voor een "eigen" teamspeler en op de zelfde positie spelend. Spelers mogen dus niet van positie wisselen. De wisseling mag alleen tijdens een dood spelmoment en moet aangegeven worden bij de scheidsrechter volgens het "bekende" handgebaar.
10. De nethoogte bedraagt 2.35 meter voor de A poule en 2.30 meter voor de B en C poule.
11. Er dient met de door de wedstrijdleiding verstrekte ballen gespeeld te worden.
12. Tussen de wedstrijden is er een pauze van 5 minuten. (niet tussen de sets!)
 
BEGIN VAN DE WEDSTRIJD
15. Het eerstgenoemde team op het wedstrijdformulier begint met de opslag en staat in het veld aan de "tribunezijde".
 
OPSLAG
16 a. Men mag pas gaan opslaan, wanneer de scheidsrechter daartoe een sein heeft gegeven.
b. Een opslag moet binnen 8 seconden nadat de scheidsrechter hiertoe het sein heeft gegeven, te worden uitgevoerd.
c. De opslag mag plaatsvinden vanaf de gehele achterlijn.
d. Tijdens het serveren mag de servicelijn niet worden geraakt met de voet(en).
 
DE BAL IS UIT INDIEN DE BAL:
17. a. de grond raakt, geheel buiten de "grenslijnen".
b. een voorwerp buiten het veld raakt.
c. een niet-deelnemende speler raakt.
d. het plafond raakt.
e. de antenne of spandraden of palen of het net buiten de antennes/banden raakt.
f. het net passeert buiten de antennes / banden.
g. de bal niet zichtbaar is voor de scheidsrechter doordat de bal achter een object langs gaat. (bv een plafondbalk)
 
SPELEN VAN DE BAL
18. a. Elke ploeg mag de bal 3x spelen, waarbij het aanraken door het blok niet meetelt.
b. Een speler mag, BEHALVE BIJ BLOKKEREN, de bal niet 2x achter elkaar raken.
 
GELIJKTIJDIG RAKEN/SPELEN
19. a. Indien 2 tegenstanders de bal boven het net gelijktijdig raken, mag daarna 3x gespeeld worden. Gaat een bal, welke gelijktijdig wordt geraakt, "UIT" aan de zijde van team A, dan is het een fout van team B! (of andersom)
b. Indien gelijktijdig spelen leidt tot te lang balcontact dan wordt dit beoordeeld als "dubbelfout".
 
AARD VAN RAKEN VAN DE BAL
20. a. De bal mag met elk lichaamsdeel BOVEN DE KNIE worden gespeeld. Alleen in de A-poule is het spelen van de bal met de voet toegestaan.
b. De eerste bal (na de opslag en tijdens de rally) moet zeer soepel worden beoordeeld.
c. De bal (met uitzondering van de 1e bal) moet zuiver zonder lang contact worden gespeeld (dus niet dragen, tillen (liften), duwen of werpen)
d. Ook bij blokkeren moet het contact kort en zuiver zijn; de bal mag dus niet "teruggeduwd" worden.
e. Bij opslag mag de bal het net raken.
 
ACHTERSPELERS
21. a. Een achterspeler mag, terwijl hij zich in het aanvalsvak bevindt, niet met zijn/haar handen boven de netrand de bal over het net spelen.
b. Een achterspeler mag alleen "smashen" indien hij/zij zich achter de 3-meter-lijn afzet.
 
BLESSURES:
22. Bij ernstige blessure moet de scheidsrechter het spel stoppen en later het spel hervatten met hernieuwde opslagpoging.
Indien een ploeg door een blessure incompleet (minder dan 4 spelers) raakt, en er is(zijn) op dat moment geen invaller(s) te regelen, dan is de huidige set en de eventueel volgende set(s) verloren.
 
DE TELLER
23. Aangezien deze ook wordt geleverd door het "neutrale" team, kan de scheidsrechter met hem afspreken om bij twijfel op te treden als 2e scheidsrechter en dus de scheidsrechter te adviseren.
 
NETFOUT
24. In afwijking van de NeVoBo regels blijft het raken van het net met het lichaam ten alle tijden fout.
 
COMPETITIE, ALSMEDE DE RANGSCHIKKING EN PUNTENVERDELING 1. Er wordt gespeeld in een A, B en C poule, waarbij de A-poule het hoogste niveau heeft.
2. Er wordt gestreefd om in iedere poule 6 teams te laten deelnemen.
3. Zowel de najaars- als de voorjaarscompetitie zal bestaan uit 10 wedstrijden (uitgaande van de 6 deelnemende teams)
4. Elke gewonnen set levert 1 wedstrijdpunt op en op basis van de punten wordt de rangschikking per poule bepaald.
5. Indien teams gelijk in punten eindigen, bepalen onderstaande regels de rangschikking in de stand.
a. het scoresaldo.
b. de gescoorde punten.
c. de onderling gespeelde wedstrijden.
d. het lot.
6. In principe wordt er een najaarscompetitie en een voorjaarscompetitie georganiseerd.
7. De najaarscompetitie begint in principe in september en eindigt meestal in de maand januari.
8. De voorjaarscompetitie begint zo spoedig mogelijk na het einde van de najaarscompetitie en eindigt meestal in de maand juni.
9. Aan het einde van de najaarscompetitie wordt de winterkampioen bepaald en na het einde van de voorjaarscompetitie wordt de zomerkampioen bepaald.
10. De kampioen uit de B-poule en de C-poule promoveren naar resp. : de A-poule en de B-poule.
11. Het team met de minste punten die onderaan eindigt uit de A-poule en de B-poule degraderen naar respectievelijk de B-poule en de C-poule.
12. Indien voorafgaand aan de competitie zich een team afmeldt, zal er op basis van het puntenverschil tussen het laatste team en een na laatste team in de hogere poule en de hoogste en de een na hoogste team in de lagere poule een herschikking plaatsvinden van de poule indeling.
De uitslagen zullen zo spoedig mogelijk na de speelavond (uiterlijk in het weekend volgend op de speelavond) op de website worden gepubliceerd. De uitslagen worden niet meer verspreid.
 
 
ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding;
 
 
HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit:
1. Voorzitter: Hans Teeling
3. Penningmeester / Wedstrijdsecretaris / Secretaris: Erik van der Meer
4. Algemene adjunct: Kosse Jonker