Privacyverklaring
BenRvolleybal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BenRvolleybal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy
 2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen
 6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren


Als BenRvolleybal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van spelers die aangemeld zijn bij BenRvolleybal worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 1. vastleggen t.b.v. teamindeling voor het bestuur
 2. vastleggen t.b.v. de teamindeling voor de andere teams
 3. vastleggen t.b.v. de jaarlijkse contributie


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 1. deelname aan de bedrijfs en recreatievolleybal in Ermelo
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BenRvolleybal de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 1. Voornaam
 2. Tussenvoegsel
 3. Achternaam
 4. Telefoonnummer
 5. Emailadres
 6. Pasfoto
Uw persoonsgegevens worden door BenRvolleybal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van deelname aan de bedrijfs en recreatievolleybal in Ermelo.

Verwerking van persoonsgegevens door het bestuur

Persoonsgegevens van spelers worden door het bestuur van BenRvolleybal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 1. Uitwisselen van telefoonnummer en/of emailadres aan andere deelnemende teams
 2. Beheren van de website benrvolleybal.nl voor bekendmaking van het speelschema, spelregels, deelnemende spelers met naam en foto en verdere ter zake doende informatie
 3. Beheren van de website benrvolleybal.nl voor geïnteresseerden


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 1. Andere teams in de gelegenheid stellen om een beroep te doen om mee te spelen
 2. Controle door andere teams op meespelende spelers bij andere teams
 3. Promoten van bedrijfs en recreatievolleybal in Ermelo

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

BenRvolleybal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 1. Alle personen die namens BenRvolleybal van uw gegevens kennis kunnen nemen in dit geval het bestuur, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 2. We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 3. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 4. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

BenRVolleybal
Erik van der Meer
06-29356361
post@benrvolleybal.nl